Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2019

banshe
banshe
Czy dobro i zło zależy tylko od miejsca w którym postawisz kropkę? Od tego czy to niedziela czy to poniedziałek?
— Bohdan Zadura
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
banshe
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
banshe
banshe
5524 f852 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Reposted fromasika asika viairmelin irmelin
banshe
1004 b0a8 500
feel old?
Reposted fromjodynaa jodynaa viairmelin irmelin
banshe
7286 0aff 500
Reposted fromsoftboi softboi vianyaako nyaako
banshe
Reposted frombluuu bluuu vianyaako nyaako
banshe
0895 7310 500
Reposted fromMtsen Mtsen viamole-w-filizance mole-w-filizance
banshe
Potrzebuje tego, żeby ktoś nie mógł się beze mnie obejść. Potrzebuję kogoś, kto zje cały mój wolny czas, moje ego, moją uwagę. Kogoś kto będzie ode mnie uzależniony. Obopólnego uzależnienia.
— Chuck Palahniuk “Udław się”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viairmelin irmelin
banshe
1149 0ffb 500
Reposted fromtediousuncle tediousuncle viairmelin irmelin
banshe
Niewierność zaczyna się wtedy, gdy o czymś bardzo ważnym, intymnym w swoim życiu chcesz najpierw powiedzieć komuś innemu, a nie swojemu partnerowi lub partnerce. Można zdradzać w ogóle nie wychodząc z domu.
Reposted fromwyczes wyczes viairmelin irmelin
banshe
1326 d1ef 500
Reposted frommakle makle viairmelin irmelin
banshe
2467 7782
Reposted fromsheismysin sheismysin viairmelin irmelin
banshe
1412 1df2 500
Reposted fromthewitcher thewitcher viailovemovies ilovemovies
banshe
Every life has a moment like this, a trauma that break you into brand-new pieces.
— "The Nix" Nathan Hill
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
banshe
A game will always tell you how to win. Real life does not do this. I feel like I've lost at life and have no idea why.
— "The Nix" Nathan Hill
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
banshe
1337 fa4f 500
Reposted fromtoganja toganja viairmelin irmelin
banshe
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi. 
— znalezione
Reposted fromlovvie lovvie viapersona-non-grata persona-non-grata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl