Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2018

banshe
0330 95f9
Reposted fromteijakool teijakool viatymka tymka
banshe
4276 1c95 500
Reposted fromoll oll viatymka tymka
banshe
4918 f522 500
banshe
banshe
0848 401b
Reposted fromunr-eal unr-eal viajesuismadeleine jesuismadeleine
banshe

Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.

— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaakunin akunin
banshe
0708 a046 500
Reposted frometerycznie eterycznie viaakunin akunin
banshe
Reposted fromshakeme shakeme viacats cats
banshe
3048 cabb 500
Reposted fromrisky risky viacats cats
banshe
3050 aae9 500
Reposted fromrisky risky viacats cats
banshe
Kobiety z klasą odrzucają mentalność stadną. Nie robią czegoś tylko dlatego, że tak postępują inni. Mają swoje standardy i unikają sytuacji, w których ludzie łamią zasady. Wiedzą, że sposób bycia bardzo wiele mówi o człowieku i chcą zainspirować innych, by starali się zachować dobre maniery.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
banshe
banshe
1115 f968 500
banshe
3327 22da 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
banshe
3334 0883 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
banshe
3336 c1ea 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
banshe
3339 e07e 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
banshe
3340 4c8d 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
banshe
2896 de5b
Reposted fromsosna sosna viaSkydelan Skydelan
banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl