Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

banshe
2083 9203
Reposted fromtichga tichga viablackheartgirl blackheartgirl
banshe
8702 f60f
Szamba...
2557 6981 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viay-xcv-y y-xcv-y
9480 c351 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viay-xcv-y y-xcv-y
banshe
banshe
Nikt pewnie nigdy nie nauczył Cię prostej odpowiedzialności za swoje myśli i decyzje. Żyłeś dotychczas w chaosie, który czasem przybierał pozory spokoju, więc nauczyłeś się tak nawigować przez codzienność, żeby chować się przed burzami i wykorzystywać momenty ciszy.
banshe
4031 7090
Reposted fromGIFer GIFer viablackheartgirl blackheartgirl
banshe
5973 d1a6 500
Reposted fromfungi fungi viawasnae wasnae
banshe
W życiu jest tak, że czasami musisz się zderzyć ze ścianą. Musisz nabić sobie potwornego guza. I wtedy ktoś, prawdopodobnie, jebnie cię jeszcze prosto w brzuch. Wówczas sobie przypomnisz, jak fantastycznie jest mieć płuca. Jak cudowny jest każdy bezproblemowy oddech. Jak cudowny jest krzyk.
A później? Później musisz wstać, oprzytomnieć i rozwalić tę ścianę, albo ją obejść.
Wstań, więc. Ja próbuję.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viaucieknijmi ucieknijmi
banshe
rzeczy, które widzisz jako dziecko zostają z tobą na zawsze
— Daria Bignardi "Miłość, na jaką załugujesz"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaucieknijmi ucieknijmi
banshe
1028 6408
banshe
Jesteś jedyną osobą, z którą potrafię wyobrazić sobie dalsze życie.
Reposted fromtomowa tomowa viaucieknijmi ucieknijmi
banshe
0245 237e
Reposted fromlittlestories littlestories viaucieknijmi ucieknijmi
banshe
5636 a1a6
Reposted fromiamstrong iamstrong viaucieknijmi ucieknijmi
banshe

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viaucieknijmi ucieknijmi
banshe
1577 3338
Reposted fromnyaako nyaako viaucieknijmi ucieknijmi
banshe
6412 ed4e 500
Reposted fromdjLangley djLangley viaalliwantisyou alliwantisyou
banshe
I uwierz, nikogo nie obchodzi, że nie dajesz sobie rady.
— true
Reposted fromoutoflove outoflove viaalliwantisyou alliwantisyou
banshe
banshe
9044 48b6
Reposted fromnictuniema nictuniema viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl