Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2019

banshe
8758 1445
Reposted fromsomebodytolove somebodytolove viaSkydelan Skydelan
banshe
Jak oglądasz seriale, to nie potrzebujesz ludzi. (...) To mi sprawia przyjemność, pomyślałam. Właśnie ten stan. Kiedy jesteś przed telewizorem i nikt się do mnie nie przypierdala.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viaSkydelan Skydelan
banshe
Są takie miejsca, które się kojarzą. Z ludźmi, których już nie ma. Ze zdarzeniami, które ugryzły serce jak ciastko. I nie sposób wracać do takich miejsc z chęcią. Bo samego siebie się w nich nie poznaje. Bo nic się nie zmieniło, choć zmieniło się wszystko. 
— "listy niczyje"
Reposted fromparafina parafina viaSkydelan Skydelan
banshe
8567 c50c 500
Reposted fromnutt nutt viaagatiszka agatiszka
banshe
9029 0efa
Reposted fromkarahippie karahippie viaimitacje imitacje
banshe
banshe
7841 bcec
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaimitacje imitacje
0011 4cdb
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaagatiszka agatiszka
banshe
Curl Curl, Australia
banshe
1944 df32 500
banshe
9596 1394 500
banshe
8958 a82f
banshe
8815 4220 500
Surprised it isn’t called the “FUCK YOU” Tree.
Reposted fromsober sober vialucidumintervallum lucidumintervallum
banshe

February 16 2019

banshe
8395 7cca
Reposted frommhorrighan mhorrighan viaSkydelan Skydelan
banshe
8368 af09 500
Reposted fromgrobson grobson viaSkydelan Skydelan
banshe
2109 d66e 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
banshe
Reposted fromDennkost Dennkost viailovemovies ilovemovies
banshe
1645 a0e8 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaSkydelan Skydelan
banshe
7455 3436 500
Reposted fromdranger dranger vianegacja negacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl