Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2018

banshe
6620 5942
Reposted fromsstefania sstefania viainina inina
banshe
4292 4295 500
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viaHmZ HmZ
banshe
6693 084e
Reposted fromkarahippie karahippie viadrain832 drain832
banshe
8351 c865 500
Reposted fromdossya dossya viaHypothermia Hypothermia
banshe
banshe
banshe
banshe
8274 5a5e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabadblood badblood
banshe
banshe
- A niech sobie gadają - odparła. - My wiemy, że to nieprawda.
— Sto lat samotności, Gabriel García Márquez
banshe
6418 9fcc 500
Reposted frompunisher punisher viabadblood badblood
banshe
Reposted fromsilence89 silence89 viahormeza hormeza
banshe
8037 2b2b
Reposted from4777727772 4777727772 viahormeza hormeza
banshe
3562 ef00
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viahormeza hormeza
banshe
7288 0312 500
Reposted fromMountainGirl MountainGirl viacoeurina coeurina
banshe
8710 3b61
Reposted fromEtnigos Etnigos
banshe
8714 f05a
Reposted fromEtnigos Etnigos
banshe
Kocham sprawy piękne i czyste, kocham sprawy, za które tracili ludzie życie, i kocham to co ludziom pomaga żyć. Dzieje się wokół tyle pięknych rzeczy, że trudno je wszystkie przeżyć, widzieć, napisać o nich. 
— Marek Hłasko; felietony
banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl