Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

banshe

Człowiek będzie zaciekle bronił błędów, które pokochał.

banshe
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn vianezavisan nezavisan
banshe
Czwarta nad ranem, oczy niewyspane.
— PIH
Reposted fromP4RIAS P4RIAS vianezavisan nezavisan
banshe
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viamole-w-filizance mole-w-filizance
banshe
3217 a357
banshe

June 17 2017

banshe
6964 883d 500
Reposted fromoll oll viaoversensitive oversensitive
banshe
banshe
banshe
banshe
6493 5498
banshe
banshe


which door will you open?
banshe
Reposted frombluuu bluuu viaoversensitive oversensitive
0793 5ce7 500

japanloverme:

Sakura Mochi Gudetama + Sakura 💖
Photo by: Rainbowholic 🌼

Reposted fromalicepop alicepop viaSkydelan Skydelan
0795 1a50
Reposted fromalicepop alicepop viaSkydelan Skydelan
0774 2b81 500

timbllr:

Believe by Dmitriy Berdnik
Via Flickr:
One shot exposure. Without PS

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaSkydelan Skydelan
banshe
I wołam - można żyć chwilą i w chwile stracić życie.
Nie jesteś nieśmiertelny, życie to jest twój priorytet.
Reposted fromsuben suben viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl