Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

3330 3683
banshe
3632 dbce 500
0433 4303

skarsjoy:

@HugoBoss: Alexander Skarsgård is interviewed by Jim Chapman at the Hugo Boss Menswear Spring/Summer 2018 fashion show in NYC July 11, 2018.

Jim asks Alex what looks he liked best and he picks the trench coat and a double-breasted navy suit.

my gifs from their video

0430 cc58

skarsgardaddict:

Alexander Skarsgård
BOSS Spring/Summer 2018 show, NYFW | July 11, 2017

3158 561d 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaIriss Iriss
banshe
4127 3140
Jest mi duszno i myśli mam ponure. Jest mi źle.
8366 4dd5 500
Reposted fromsehrschwul sehrschwul viaSkydelan Skydelan
banshe
0357 3495 500
Reposted fromnosiemka nosiemka viaSkydelan Skydelan
banshe
banshe
Reposted frombluuu bluuu viakyte kyte
banshe
8059 5083
3287 2d6f
Reposted fromirmelin irmelin
banshe
3137 c20b
Reposted fromtea-for-one tea-for-one vianyaako nyaako
banshe
9354 09b6
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viainyou inyou
banshe
banshe
1407 67f3
Reposted fromoutline outline viainyou inyou
7344 1301
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viainyou inyou
banshe
Miłość ma naturę falową. Przychodzi i odchodzi. Wybucha i gaśnie. Wprawia w euforię albo w gniew. Zamienia świat w niebo albo w piekło. Ten rytm odmierza nasze życie; nie umiemy i nie chcemy się z tego wyrwać. Może dlatego, że podskórnie wiemy, że istnienie w ogóle ma naturę dwoistą, zerojedynkową, od błysku, do ciemności. I z powrotem. Prawdopodobnie wszelki stan stały to byłby wyrok śmierci dla świata. Niech więc i miłość raz jest, raz nie jest. Byleby zawsze wracała.
— Anna Janko (z książki Dziewczyna z zapałkami)
Reposted fromraaww raaww viainyou inyou
banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl